Idén till nätverket/projektet har vuxit fram under de senaste tre åren. Redan 2014 genomfördes 3 workshops för besöksnäringen i Tierp.
På dessa träffar framkom b la behov av ökad samverkan och en önskan om ett fokuserat arbete med satsning på hållbar turism och utveckling av fler upplevelser, gärna med actiontema. Man ville även se ett fortsatt arbete framåt i någon form av ek förening eller destinationsbolag och projektmedel för att kunna genomföra
det som arbetats fram. Sammanfattningen från dessa workshops har legat som grund för och inspiration till projektplanen. Detta betyder att alla vi som deltog i dessa workshops är delaktiga i att det vi önskade då nu kan bli verklighet.
Projektplan
Syftet är att stärka besöksnäringen i Tierps och Älvkarlebys kommuner genom samverkan av de företag,
föreningar och personer/entreprenörer som finns i Älvkarleby och Tierp samt tematisering av de upplevelser
och produkter som finns och som kan utvecklas vidare.
Syftet är vidare att ta till vara den vilja till samarbete och utveckling som finns hos företagarna. Så många
konkreta förslag till åtgärder och så många idéer till utveckling finns hos företagarna och har framkommit
under de workshops och träffar som genomförts i Tierp och Älvkarleby de senaste åren, dessa
utvecklingsförslag utgör grunden för projektet. Både stora som små, klassiska turistföretag, handlare och
matproducenter är alla positiva till en gemensam satsning.
Områden som lyfts fram med en stark potential för utveckling är fiske+ andra outdooraktiviteter,
"festsegmentet" och den lokala matproduktionen. I Älvkarleby har det nya fisket i Kungsådran stora
möjligheter att locka helt nya målgrupper men här behövs samverkan av flera aktörer för att ta fram hållbara
produkter som är gynnsamma för orten och för näringen.
Det stora intresset för närproducerad mat och dryck innebär affärsmöjligheter som kan utvecklas än mer.
Restauranger och fik ska ges möjlighet att handla av våra lokala matproducenter, bättre kontaktytor mellan
producenter och turistföretagare kan även leda till utveckling av nya produkter och inspirera till hur en lokal
meny kan se ut.
Projektet avser att marknadsföra området genom att bygga upp minst två teman som fungerar både
tillsammans och var för sig.
Som teman behövs positivt laddade ord fyllda med känslor, som kommunicerar VARFÖR man skall åka till
platsen. Tillsammans kan vi då bygga värden som BÅDE förklarar varför kunderna skall besöka oss, OCH
berättar vad de skall få uppleva när de är här.
Under projektidéns utveckling har Romantik & Adrenalin lyfts fram som tänkbara teman, fler kan utvecklas
under projektets första period då ett större nätverk ska etableras.
Sammanfattning:
Samverkan och gemensamma satsningar kring destinationsutveckling underlättar för turistaktören, för andra
företagare, för kommunen, OCH för kunden.
Teman och nischning är vägen till framgång.
Destinationsutveckling bör inte styras av kommungränser utan avgränsningar i teman och geografiska
likheter/möjligheter.
Ur ett kundperspektiv (och aktörsperspektiv) är kommungränser ointressant.
Tierp och Älvkarleby kommun har aktörer som vinner på att marknadsföras gemensamt och aktörer som vill
samarbeta.
Området är tillräckligt stort för att ta fram många spännande erbjudanden och tillräckligt litet för att
kombinera dessa.

Back to Top